Ny FAP för skyddsvakter på gång

En workshop med namnet Kompetensförsörjning – Meritvärde och Validering ägde rum den 28 mars 2017 inom ramen för Central Försvarsmaktskonferens. Inom ramen för workshopen Säkerhet (Workshopledare: Jim Persson, BYA) konstaterades att av Försvarsmakten utbildade personal har stor kompetens inom området. Dock, för att vederbörande skall kunna använda sig av dessa förvärvade kunskaper på den civila marknaden, krävs en formell validering av kunskaperna.

 

Gällande skyddsvaktsutbildningar konstaterades att alla som genomgår militär grundutbildning i Försvarsmakten får en militär skyddsvaktsutbildning. Utbildningen är inte civilt ackrediterad och i dagsläget krävs det en tilläggsutbildning för skyddsvakter som utbildas inom Försvarsmakten för att dessa skall kunna tjänstgöra civilt. Efter samverkan mellan BYA, FM och Polisen har parterna kunnat konstatera att innehållet i FM:s utbildning kan likställas med de civila kraven. Med anledning av detta har parterna gemensamt kommit fram till ny text till FAP:en som nu går ut på remiss. Förslaget är ännu inte beslutat. Det förväntas att den nya FAP:en kommer att träda i kraft den 1 oktober 2017. Det som kommer att föreslås till beslut är:

 

2 kap. Utbildning av skyddsvakt

Grundutbildning

1 § Endast den som med godkänt resultat genomgått 

 föreskriven grundutbildning för skyddsvakt enligt bilaga 1, eller 

 militär grundutbildning 2016 och senare och av Försvarsmakten föreskriven utbildning för skyddsvakt,

 får efter prövning enligt 25 § skyddslagen (2010:305) godkännas som skyddsvakt.

 

2 § Utan hinder av 1 § får den som är 

 behörig att utföra arbete som ordningsvakt eller väktare, eller

 med godkänt resultat genomgått av Försvarsmakten föreskriven utbildning för skyddsvakt efter 2010,  

 

godkännas som skyddsvakt om han eller hon med godkänt resultat har genomgått föreskriven förkortad grundutbildning för skyddsvakt enligt bilaga 2 efter prövning enligt 25 § skyddslagen (2010:305).

 

 

Sällskapet för Säkerhetens Främjande ställer sig bakom förslaget med följande reservation – enligt vår mening borde även personal som, genomgått av Försvarsmakten föreskriven utbildning för skyddsvakt efter år 2010, har giltigt skyddsvaktsförordnande samt behörighet att utföra arbete som ordningsvakt eller väktare, godkännas som skyddsvakt.