Polisens resurser räcker inte till, i den rådande situationen träder bevakningsbranschen fram

Polisens resurser räcker inte till och detta i sin tur leder till minskad polisiär närvaro på gator och torg. I den rådande situationen träder bevakningsbranschen fram och tar på sig mer och mer uppgifter som traditionellt hör till de polisiära.

Lagen om ordningsvakter § 3 möjliggör att ordningsvakter, (”Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse ur allmän synpunkt”), kan förordnas att tjänstgöra vid sådana ställen som ej angetts i lagens föregående paragrafer, d.v.s. på sådana ställen som ej är tänkta från början som områden där ordningsvakter ska tjänstgöra. Innan beslut om förordnande med stöd av § 3 fattas måste ett flertal frågor besvaras med ja.

Dessa frågor omnämns i FAP 692-1 Kap. 6 och går ut på följande:
– Finns det särskilt behov av ordningshållning på platsen?
– Är det av väsentlig betydelse ur allmän synpunkt med ordningshållning på platsen?
– Är den ordningshållning som bör utföras på platsen av sådan art att det krävs
personal med särskilda befogenheter?
– Är det svårt för polismyndigheten att avdela det antal poliser som krävs för att upprätthålla allmän ordning på platsen utan att det får negativa konsekvenser för utförande av andra mer prioriterade polisuppgifter?

Med tanke på att det inte är svårt att svara ja på de ovannämnda frågorna och förordna områden enligt Lagen om ordningsvakter § 3, uppträder i dagsläget ordningsvakter snarare som ersättare av ordningspolis än som komplement/komponent till denna organisation.

Dagligen kan vi se kvinnor och män iklädda ordningsvaktsuniformer som upprätthåller allmän ordning i tunnelbana, på järnvägsstationer, gator och torg. Det har blivit standardlösningen att sätta in ordningsvakter i sådana områden där polisens resurser inte räcker till – ordningsvakter (eller som de kommunala politikerna kallar dem: ”trygghetsvakter”) som kommer att sättas in i Husby centrum, eller av kommuner anställda ordningsvakter, som i avsaknad av poliser patrullerar centrala gator i vissa svenska städer, är bara två exempel på situationer där privata aktörer tagit över polisens uppgifter.

Ordningsvakterna själva ser fram emot dagens utmaningar och vill även få utökade befogenheter. T.ex: ”En av de uppgifter man vill dela med polisen är att den privata säkerhetsbranschen ska kunna… transportera omhändertagna personer” till polisstationer.
Även Securitas VD, Joachim Källsholm är entusiastisk och uppmärksammar att flera av polisens uppgifter skulle kunna skötas av privata bevakningsföretag. Han förespråkar en ny yrkeskategori – kommunala ordningsmän och ”vill se en ny lagstiftning som möjliggör för seriösa, auktoriserade bevakningsföretag att axla de uppgifterna”.

Problemet skulle kunna lösas genom att förordna hela riket med LOV § 3 förordnande. Men då kommer vi att bevittna uppbyggnaden av en ny poliskår – en poliskår som kommer att ägas av privata vinstdrivande aktörer. Men hur kan man lösa problemet utan att lägga ut polisiär verksamhet på entreprenad? I stället för att satsa på privata aktörer skulle ett införande av en kortare Yh-utbildning (max 1 år lång) för ordningspoliser kunna rädda situationen. Jag är väl införstådd med att mina ord låter som kätteri när regeringens utredare förespråkar förlängd akademisk utbildning för poliser. Dock är detta vid rådande omständigheter det enda sättet att både behålla statens våldsmonopol och åstadkomma trygghet på våra gator och torg.

1 Dahlin, L. (2017) https://mitti.se/nyheter/husby-trygghetsvakter-centrum/

2 Renman, F. (2017) https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ordningsvakter-kan-ta-over-polisuppgifter?/

3 Källsholm, J. (2017) https://www.svd.se/securitas-iden-om-kommunala-ordningsman-ar-utmarkt/