Vad är ersättningsrätt?

Vad innebär ersättningsrätt, försäkringsrätt och skadeståndsrätt? Läs mer om vanliga juridiska termer och vad de betyder. Bra info, läs nu!

Vad är ersättningsrätt?

Ersättningsrätt är ett paraplybegrepp för regler som gäller skadestånd och försäkringar . Skadeståndslagen, som är den styrande lagstiftningen inom skadeståndsrätten, redogör och bestämmer under vilka villkor som en ekonomisk ersättning för en skada ska erfordras, och hur stor den ekonomiska kompensationen bör vara.

Om det inte finns några avtalsförpliktelser kallas skadan för utomobligatorisk. Ifall skadan uppstår inom ramen för ett avtalsförhållande så är skadan inomobligatorisk och skadeståndet behandlas då efter avtalsrättens regler.

Delen om försäkringsrätt inom ersättningsrätt handlar mest om hur man tolkar ett försäkringsavtal och är betydande vid rättstvister angående försäkringsvillkor och ersättningsberättigande.

Försäkringsrätten rör alla

Alla människor är på något sätt påverkade av försäkringsrätten då försäkringsbranschen är en massiv industri som är kopplad till den stora ekonomiska infrastrukturen. Dessutom har nästa alla människor i Sverige en försäkring för sitt hem, sin bil, sin person eller något annat.

Försäkringsrätten styrs av utvecklingen i samhället och förändras därför hela tiden. De riktlinjer som finns kring försäkringsrätten i Sverige kan vara svåra att förstå för en lekman. EUs regelverk är framtaget för att skapa vissa generella ramar men det är mycket generöst för att kunna passa alla medlemsländernas lagstiftningar.

Vanligt med försäkringstvister

Tyvärr är det relativt vanligt att ersättningssökande inte kommer överens med sitt försäkringsbolag. Vem som helst kan hamna i en rättstvist med försäkringsbolag, både privatpersoner och företag, till och med statliga organisationer.

Det som rättstvisterna oftast rör är frågor rörande om den ersättningssökande bör få ersättning eller hur stor en ersättningen bör vara. Vid en försäkringstvist bör man anlita en jurist som är duktig och erfaren kring den här typen av mål och be dem utreda ifall man har möjlighet att vinna rättsmålet. Att driva en rättstvist mot ett försäkringsbolag är tidskrävande och dyrt. Det är inget man skall göra ifall man inte har goda chanser att vinna.

Tillsammans kan ni sedan samla bevis såsom kvitton, läkarutlåtande, polisanmälan, foto, mailkonversationer, avtal och liknande samt noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren. En erfaren jurist vet vad som är viktigt och kan sätta ihop olika faktorer som kan vara viktiga för att hjälpa dig att vinna målet. Det kan även vara bra att gå igenom liknande mål för att se vad som gjort att den ersättningssökande vunnit eller förlorat ett särskilt mål.

Kräv en rimlig ersättning. Det bästa är att fråga och diskutera med din juridiska rådgivare vilken typ av ersättning som är skälig. Att söka en ersättning som är godtagbar och vinna målet är bättre än att förlora helt och hållet.

Sist men inte minst så är det viktigt att begära en ersättning som är rimlig. Om du begär för mycket kan det finnas risk att du går ur tvisten lottlös. Rådgör med din advokat eller jurist vad som är en realistisk ersättning.

LVU Advokat hjälper er igenom ett felaktigt beslut

Livet går inte alltid som man tänkt sig. Barnen ska ha en stabil uppväxt, trots det kan problem uppstå. Blir ditt barn LVU-placerat så ta hjälp av en advokat.

Barn är för de flesta något som förgyller livet, de visar vad kärlek verkligen är och hur mycket man kan älska någon. Man vill sina barn det bästa i livet. En trygg uppväxt där de får möjligheten att växa upp och bli den bästa versionen av sig själva.

Det är inte alltid så det är. En del har inte den stabila uppväxten man vill ha. Andra har barn med fel umgänge eller som tenderar att hamna i mer problem. I Sverige har vi hårda lagar och om socialen anser att barnet far illa så kan de sätta LVU på barnet. LVU är en tvångslag för barn som man anser far illa på något vis.

Få rätt hjälp från en LVU advokat

Att få sitt barn taget ifrån en när man anser det vara felaktigt är otroligt förödande. Inte bara för barnet, utan för alla inblandade. Det finns inte heller mycket man kan göra för att sätta sig emot beslutet. Det man behöver göra är att vända sig till en advokat som kan LVU och som hjälper en igenom det.

När det är dags att göra överklagan så hjälper advokaten en med det. De är experter på just området lag med särskilda bestämmelser vid vård av unga. Vid er sida kommer LVU advokaten finnas hela tiden för att hjälpa er.

Snabbare väg till arbetstillstånd med hjälp av advokat

Bor du i ett annat land och har fått ett jobberbjudande i Sverige behöver du ett arbetstillstånd. Tar du hjälp av advokat kan du förkorta handläggningstiden.

Bor du i ett land utanför EU och har fått ett jobberbjudande i Sverige? Grattis! För att kunna börja på ditt nya drömjobb behöver du dock först ett arbetstillstånd. Eftersom jobberbjudandet redan finns där är första kriteriet redan uppfyllt, men nu behöver processen med arbetstillståndet påbörjas.

Din nya arbetsgivare är den som påbörjar ansökan, som du sedan som arbetstagare ska fortsätta på. Att få ett arbetstillstånd är en process som kan ta lång tid, vilket kan vara mycket frustrerande för både arbetstagare och arbetsgivare. Tar man hjälp av en icke-certifierad advokatbyrå kan det ta så lång tid som över ett år.

Förkorta processen för arbetstillstånd

Varken du eller din nya arbetsgivare vill med stor sannolikhet inte vänta så länge på att du ska kunna påbörja ditt arbete. För att förkorta tiden bör en certifierad byrå kontaktas istället. Tar du hjälp av en advokat som är certifierad av Migrationsverket och som har dokumenterad expertis inom arbetsrätt kan det gå så snabbt som 10 dagar att få ett beslut.

För att ytterligare förenkla processen kan en sådan advokatbyrå även tillhandahålla medarbetare som är kunniga inom en rad olika språk, i de fall där språkkunskaperna kan hota sätta käppar i hjulen för ansökan. Allt för att processen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för arbetstagare och arbetsgivare.

Försvarsadvokat i Stockholm – lämnar inte din sida

Du är oskyldig till dess att motsatsen är bevisad. För att stötta dig i rätten har du rätt att begära in en försvarsadvokat i Stockholm vid brottsmisstankar.

Den ensammaste människan i världen kan ofta vara den som är misstänkt för ett brott. Även i en så stor stad som Stockholm. Ju mer ohyggligt brottet är, desto större är risken att de som en gång stått den misstänkte nära vänder henne eller honom ryggen. Kanske redan innan hen ens har blivit dömd. För i allmänhetens ögon är man ofta snabbare på att döma än vad man är i rättssalen. Det finns dock en person som kommer att stå vid den misstänktes sida ända till dess att domarens hammare slår i bordet. Och även i processerna efteråt. Nämligen försvarsadvokaten. Om du hamnar i kläm med lagen är det första du ska göra att ringa en försvarsadvokat i Stockholm.

Alla har rätt till en försvarsadvokat

Ibland kan det tyckas egendomligt att den som är misstänkt för de hemskaste brott som går att tänka sig ska ha en försvarare. Någon som ska få den personen att få ett så litet straff som möjligt, eller i bästa fall kanske till och med frikännas. Trots väldigt tydlig bevisning. Men man måste komma ihåg en sak. Att det är först när domen kommer som saken om skuldfrågan fastslås. Fram till dess är den misstänkte att betrakta som oskyldig. Och faktum är att alla har rätt till en försvarare när man ska ställas inför rätta. Det står i lagen.

Då kan du behöva en advokat som kan familjerätt i Helsingborg

Om du bor i Helsingborg och behöver hjälp med frågor som rör ditt barns vårdnad, ska du ta kontakt med en advokat. Leta upp en advokat som är specialist på familjerätt i Helsingborg.

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning. Den reglerar också familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra. Familjerätt innefattar flera olika delar, som bland annat regleras av sambolagen, äktenskapsbalken och ärvdabalken. När det gäller skilsmässor, vårdnad om barn och arvskifte är det klokt att ta hjälp av en advokatbyrå med specialkunskaper inom denna typ av frågor. Har du ingen advokat sedan tidigare, kontakta en advokatbyrå med specialkunskaper i familjerätt i Helsingborg.

Olika delar inom familjerätt

Familjerätt innefattar bland annat arvsrätt, lagar om barn samt parförhållanden. Arvsrätt handlar om vem som efter en persons död har rätt till dennes kvarlåtenskap, och baseras på äktenskap eller testamente.

Barns rätt reglerar ett barns vårdnad, boende och umgänge. Här står barnets bästa alltid i fokus. Med barnets ålder och mognad i åtanke, ska hänsyn tas till barnets vilja. Gemensam vårdnad anses vara det bästa för barnet, men domstol kan döma till enskild vårdnad om det finns uppenbara samarbetsproblem mellan föräldrarna.

Delen om parförhållande rör frågor gällande samboförhållanden och äktenskap. Här kan en advokat hjälpa till vid ingående eller upplösning av ett äktenskap och bistå i frågor kring makarnas ekonomiska förhållanden. Äktenskapsbalken innehåller centrala regler om samlevnad i äktenskap. Sambolagen bestämmer bland annat vad som gäller mellan två sambor när de flyttar isär.

Målsägandebiträde – gratis stöd när du utsatts för ett grovt brott

När du utsätts för ett grovt brott kan du få gratis stöd av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är en advokat eller jurist. Målsägandebiträdet är både juridiskt och mänskligt stöd.

När du utsätts för ett grovt brott snurrar det många tankar i huvudet. Blir du dessutom målsägande i en rättegång är det mycket som kommer hända framöver. Om det är misshandel, sexualbrott, rån eller olaga hot du utsatts för finns speciell hjälp att få. Du kan få ett målsägandebiträde utsett av domstol som stöd. Även du som är anhörig till ett mordoffer kan få ett målsägandebiträde.

Vad är ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som arbetar på en advokatbyrå. Målsägandebiträdets uppgift är att vara ditt stöd genom rättegången. Från det att förundersökningen inletts kan målsägandebiträdet förordnas av domstol. Du har själv möjlighet att önska vem du vill ha som målsägandebiträde, så länge den har rätt utbildning.

Du behöver inte betala målsägandebiträdet, utan hen får betalt av staten precis som en offentlig förvaltare. Målsägandebiträdet får betalt för arbete, tidsspillan och utlägg. Om den tilltalade i målet döms kan den helt eller delvis få ersätta staten.

Flera studier visar att målsägandebiträdet spelar en avgörande roll för brottsoffrets upplevelse av rättegången, framförallt i sexualdomar. Även de brottsoffer som har en personlig relation till förövaren kan ha extra stor hjälp av det stöd målsägandebiträdet erbjuder. Just denna personliga relation kan vara en avgörande faktor när det gäller frågan om du är berättigad till ett målsägandebiträde.

Vad kan målsägandebiträdet hjälpa dig med?

Målsägandebiträdets roll är att vara ditt stöd både juridiskt och medmänskligt under hela processen. Eftersom målsägandebiträdet kan förordnas så fort förundersökningen inletts, kan hen följa med dig på polisförhör. Tillsammans kan ni sedan gå igenom polisens förundersökning.. Om det behövs kan målsägandebiträdet också undersöka om det finns mer bevisning att komplettera den bevisning som åklagaren åberopat.

Eftersom de flesta av oss aldrig tidigare varit med om en rättegång kan det upplevas obehagligt. Målsägandebiträdets uppgift är att få dig att känna dig trygg. Genom att förklara hur rättegången går till kan obehaget minska och känslan av trygghet öka. Givetvis finns målsägandebiträdet vid din sida även under själva rättegången.

Ofta har du som målsägande möjlighet att få skadestånd. Målsägandebiträdet kan hjälpa dig med att beräkna, upprätta och framställa kraven. När målsägandebiträdet förordnas gör hen det för hela rättsprocessen. Det innebär att målsägandebiträdet kan hjälpa dig överklaga domen och driva frågan i hovrätten.

Jag vill ha arbetstillstånd i Sverige, men vilka regler gäller?

Som nyinflyttad till Sverige finns det en del regler att tänka på när du ansöker om arbetstillstånd. De är svåra att hålla i huvudet själv, men hjälp finns för dig som känner dig osäker.

Förenkla, tack. Om jag vill ha arbetstillstånd i Sverige, men inte vet vilka regler som gäller, kan det vara bra att veta vart jag ska vända mig för att få juridisk hjälp. Kanske jag behöver hjälp att fylla i en ansökan korrekt, samt ha alla ID-handlingar tillgängliga. Det finns en rad olika tjänsteföretag som sysslar med denna typ av ärenden så man behöver inte känna sig överväldigad om man vill arbeta i Sverige. Är man nyinflyttad från ett annat land, kan ofta Migrationsverket tillhandahålla alla uppgifter som behövs för att du ska få ett arbetstillstånd. Det bör inte vara som att försöka bestiga ett berg.

Vägen till uppehåll och uppehälle

Arbetstillstånd har i flera fall även lett till att man som nyinflyttad till landet kunnat få uppehållstillstånd. Och vägen dit behöver inte vara kantad av problem. Det som krävs för att du ska få arbetstillstånd i Sverige är att du har blivit erbjuden arbete här och att du har ett giltigt pass. Givetvis ska du ha blivit erbjuden en lön som motsvarar kollektivavtal här och att du kan försörja dig på den. Det kan såklart finnas olika regler beroende på vilken bransch du befinner dig i. Kvalificerad rådgivning är nyckeln till ett positivt beslut och en lyckad yrkesverksam vistelse i landet.

En advokat specialiserad på familjerätt kan bistå genom vårdnadstvisten i Stockholm

Ibland kommer man inte överens om vårdnaden av barnet och då måste man låta en domstol i Stockholm bestämma. Som förälder behöver man då hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt.

En vårdnadstvist kan ibland uppstå efter en separation eller skilsmässa om de båda vårdnadshavarna har svårt att komma överens i viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Inte sällan rör det frågor som hur man ska fördela umgänget eller var barnet ska bo eller gå i skolan. De flesta vårdnadstvister går att lösa utanför domstol bara man tar tag i dem tidigt och inte väntar. Ofta går det också lättare med hjälp av medlingshjälp utifrån av kommunens socialtjänst eller en advokat specialiserad på familjerätt. Men i vissa fall är det nödvändigt att låta en domstol bestämma. Då är det viktigt att man som förälder skaffar sig ett juridiskt ombud som har stor erfarenhet av att tidigare ha företrätt klienter i rätten vid vårdnadstvister.

Ansök om enskild vårdnad med hjälp av en familjerättsadvokat

I Sverige är det vanligast med gemensam vårdnad, och det är väldigt sällan som en domstol anser att endast en av föräldrarna ska ha vårdnaden. Men i vissa fall, som exempelvis om barnet eller vårdnadshavaren utsätts för fysisk eller psykisk misshandel av den andra föräldern, eller om den ena vårdnadshavaren har svåra missbruksproblem och inte kan ta hand om barnet, kan det vara bäst om endast en av föräldrarna har vårdnaden. Vill man ansöka om enskild vårdnad ska man kontakta en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Läs mer om familjerätt på denna webbsida: familjerättstockholm.com

Kan man undvika en vårdnadstvist?

Alltför ofta går människor igenom en vårdnadstvist. Från att det funnits kärlek till att det är bråk om vem som ska ha barnen. Allas situationer ser olika ut, och det tas det stor hänsyn till.

Det går inte att förutspå hur livet ska bli. Man tror man har det bra. Jobb, tak över huvudet, sin partner och de älskade barn man har skapat. En kärlek så stark för hela familjen, för ett tag. Livet tenderar att göra drastiska förändringar. Allt behöver inte vara drastiskt, det kan även hända med tiden. Kärleken som en gång fanns, den är borta nu. Den har blivit utbytt till bråk. Bråk som håller en vaken om nätterna. Bråk som leder till psykisk ohälsa, man blir helt slut av att bråka. Det är inte bara föräldrarna som blir drabbade av bråken. Barnen ser och hör betydligt mer än vad man tror. Någonstans måste man försöka skydda dem från bråken.

Gör ett försök innan en vårdnadstvist

Man kommer till det läget att allt är fel. Ni kan inte på något sätt kommunicera, och att ni ska behöva träffas för barnens skull, det går inte på sikt. Vilket leder till vårdnadstvister. Innan ni kommer så långt kan ni försöka få hjälp av familjerätten. Familjerätten finns i din kommun och försöker hjälpa er igenom det. Det är frivilligt om man ska kontakta familjerätten eller ej. Men det kan vara värt ett försök. Ett försök att slippa dra det så långt som till domstol. Det kan bli en hård process med mycket ångest och oro över slutresultatet som man får vänta på.

Barnen i fokus även i vårdnadstvist

En sak alla har gemensamt är att man sätter barnen i fokus. Det är trots allt inte de som väljer att ni ska gå ifrån varandra. I Sverige har vi rätt till båda våra föräldrar. Hamnar ni i vårdnadstvister finns det duktiga advokater som hjälper er igenom det. De är proffs på de frågorna som kommer, och hjälper er att föra er talan. Men det är inte de som tar besluten som behöver tas. Det gör domstolen, om det går så långt. Domstolen ser över bådas situation. Har någon av föräldrarna ett missbruk av något slag så är denna inte lämplig att ha barnen. Domstolen försöker göra det så snabbt som möjligt för barnens skull. Men trots det kan det bli en väldigt lång process att gå igenom.

Vad räknas som ett dolt fel?

Har husdrömmen förvandlats till en mardröm? Ibland upptäcker man allvarliga fel efter att husköpet har gått igenom. Då gäller det att ta reda på om det rör sig om sålda fel och vad som gäller.

För att få räknas som ett dolt fel måste det ha funnits där redan när huset köptes och inte kunnat gå att upptäckas vid en normal besiktning. Som köpare är man skyldig att utföra en undersökning innan köpet går igenom. Det finns dock vissa undantag som exempelvis om badrummet är mer än tjugo år gammal, eftersom man då kan förvänta sig att tätskiktet inte längre fungerar.

Upptäcker man ett dolt fel är det viktigt att man så snart som möjligt på ett neutralt vis kontaktar säljaren och meddelar detta. De flesta händelser som uppstår kring dolda fel brukar gå att lösa relativt smidigt. Men i de fall säljaren inte svarar, kan man behöva ta hjälp av en advokat.

Anlita en oberoende besiktningsman inför husköpet

Som husspekulant är det inte alltid så lätt att besiktiga ett hus. Det är inte alls ovanligt att man bortser från uppenbara fel bara för att man är förälskad och i tanken redan har flyttat in. För att undvika att köpa grisen i säcken kan man i stället anlita en oberoende besiktningsman som går igenom hela huset.

En besiktningsman vet också var svagheterna finns och var det är vanligt med dolda fel. Upptäcker man problemen innan köpet kan man välja att dra sig ur affären eller förhandla sig till ett mer förmånligt pris. Läs mer om dolda fel på denna sida: https://www.doldafelhus.se/