Detta gäller vid vårdnadstvist i Stockholm

Har du hamnat i en vårdnadstvist i Stockholm med din före detta partner? I så fall är det viktigt att du tar hjälp av en skicklig familjerättsadvokat.

Många tror att en vårdnadstvist alltid avgörs i domstol men så är inte fallet. Ofta kan man med hjälp av en medlare lösa tvisten. Detta är ofta bättre för barnet eftersom det då slipper vittna mot sina föräldrar i domstolen. En familjerättsadvokat som är specialister på vårdnadstvist i Stockholm kan hjälpa till att medla.

En vårdnadstvist handlar alltid om saker som rör det gemensamma barnet. Efter en separation kan man exempelvis ha svårt att komma överens om var barnet ska gå i skolan eller bo, men också hos vilken av vårdnadshavarna som det ska spendera sommarlovet eller hur umgänget ska fördelas.

Vad händer om man inte kan lösa vårdnadstvisten genom medling?

Det är inte alltid som det går att lösa en vårdnadstvist genom medling. Då lämnas ärendet i stället över till en domstol. Det vanliga är att domstolen dömer till gemensam vårdnad då detta vanligtvis anses vara det bästa för barnet. Gemensam vårdnad betyder inte per automatik att umgänget med barnet delas lika mellan föräldrarna.

Domstolen tar först och främst hänsyn till vad som är bäst för barnet och det händer även att domstolen frågar vad barnet vill. I vissa fall kan det vara att bo växelvis hos båda föräldrarna medan det i andra fall kan vara bättre om barnet bor hos den ena förälderns hela tiden och bara träffar den andra vårdnadshavaren på helgerna.

Så hittar du en advokat som är specialiserad på vårdnadstvist

En vårdnadstvist är ofta väldigt jobbig och uppslitande då det vanligtvis är mycket känslor inblandade. Processen underlättas om man har en riktigt bra familjerättsadvokat som är specialiserad på vårdnadstvister vid sin sida. Det brukar vara ganska enkelt att hitta en advokat i Stockholm genom att söka på nätet.

Man kan även fråga vänner om tips eller välja någon av alla de advokater som finns listade hos Advokatsamfundet. Men det är viktigt att personkemin också stämmer. En riktigt bra advokat är lyhörd och har stor erfarenhet av vårdnadstvister. Ofta brukar man känna om det är rätt advokat vid första mötet. Känner man sig tveksam eller om man är missnöjd med den advokat man valt ska man byta.

Vårdnadstvist för enklare föräldraskap

En vårdnadstvist kan ha många olika orsaker. Men det finns även ganska odramatiska anledningar som kan göra att man väljer att ansöka om ensam vårdnad.

När två föräldrar går isär så kan det finnas stora sårade känslor i processen. Men även om det inte är så, så kan det uppstå svåra problem när det gäller det delade föräldraskapet. Det kan bero på att en part inte kan förstå vad som är bäst för barnet och att man inte vill att den andra föräldern ska få sin vilja igenom.

I vissa fall kan det även vara stora problem när det gäller gemensamt föräldraskap, eftersom man har så pass stora skillnader i hur man vill uppfostra barnet. Eller så är den ena föräldern svår att få engagerad, något som kan hindra barnets liv och även livet för den andra föräldern. Då kan det i slutändan bli en vårdnadstvist.

Resultat av vårdnadstvist

Man kanske kan tro att det ska krävas något mycket allvarligt av en förälder för att man ska mista vårdnaden om sitt barn. Men i vissa fall kan en förälder få ensam vårdnad enbart för att man i rätten kan se att det är för barnets bästa. Och att det är något som kommer att förenkla barnets liv framöver.

Men att mista vårdnaden är inte samma sak som att mista barnen helt. För vid en ensam vårdnad så kan ändå barnen bo halva tiden hos vardera föräldern. Och man kan umgås med sina barn som om båda ändå hade en gemensam vårdnad.

Då kan du behöva en advokat som kan familjerätt i Helsingborg

Om du bor i Helsingborg och behöver hjälp med frågor som rör ditt barns vårdnad, ska du ta kontakt med en advokat. Leta upp en advokat som är specialist på familjerätt i Helsingborg.

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning. Den reglerar också familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra. Familjerätt innefattar flera olika delar, som bland annat regleras av sambolagen, äktenskapsbalken och ärvdabalken. När det gäller skilsmässor, vårdnad om barn och arvskifte är det klokt att ta hjälp av en advokatbyrå med specialkunskaper inom denna typ av frågor. Har du ingen advokat sedan tidigare, kontakta en advokatbyrå med specialkunskaper i familjerätt i Helsingborg.

Olika delar inom familjerätt

Familjerätt innefattar bland annat arvsrätt, lagar om barn samt parförhållanden. Arvsrätt handlar om vem som efter en persons död har rätt till dennes kvarlåtenskap, och baseras på äktenskap eller testamente.

Barns rätt reglerar ett barns vårdnad, boende och umgänge. Här står barnets bästa alltid i fokus. Med barnets ålder och mognad i åtanke, ska hänsyn tas till barnets vilja. Gemensam vårdnad anses vara det bästa för barnet, men domstol kan döma till enskild vårdnad om det finns uppenbara samarbetsproblem mellan föräldrarna.

Delen om parförhållande rör frågor gällande samboförhållanden och äktenskap. Här kan en advokat hjälpa till vid ingående eller upplösning av ett äktenskap och bistå i frågor kring makarnas ekonomiska förhållanden. Äktenskapsbalken innehåller centrala regler om samlevnad i äktenskap. Sambolagen bestämmer bland annat vad som gäller mellan två sambor när de flyttar isär.

En advokat specialiserad på familjerätt kan bistå genom vårdnadstvisten i Stockholm

Ibland kommer man inte överens om vårdnaden av barnet och då måste man låta en domstol i Stockholm bestämma. Som förälder behöver man då hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt.

En vårdnadstvist kan ibland uppstå efter en separation eller skilsmässa om de båda vårdnadshavarna har svårt att komma överens i viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Inte sällan rör det frågor som hur man ska fördela umgänget eller var barnet ska bo eller gå i skolan. De flesta vårdnadstvister går att lösa utanför domstol bara man tar tag i dem tidigt och inte väntar. Ofta går det också lättare med hjälp av medlingshjälp utifrån av kommunens socialtjänst eller en advokat specialiserad på familjerätt. Men i vissa fall är det nödvändigt att låta en domstol bestämma. Då är det viktigt att man som förälder skaffar sig ett juridiskt ombud som har stor erfarenhet av att tidigare ha företrätt klienter i rätten vid vårdnadstvister.

Ansök om enskild vårdnad med hjälp av en familjerättsadvokat

I Sverige är det vanligast med gemensam vårdnad, och det är väldigt sällan som en domstol anser att endast en av föräldrarna ska ha vårdnaden. Men i vissa fall, som exempelvis om barnet eller vårdnadshavaren utsätts för fysisk eller psykisk misshandel av den andra föräldern, eller om den ena vårdnadshavaren har svåra missbruksproblem och inte kan ta hand om barnet, kan det vara bäst om endast en av föräldrarna har vårdnaden. Vill man ansöka om enskild vårdnad ska man kontakta en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Läs mer om familjerätt på denna webbsida: familjerättstockholm.com